top of page

 

Arbeidstafel

07-05-2024

19:45-23:00

Comparitie 1e Gr. - Ll∴ Bouwst∴ 3.0

1e Gr.

07-05-2024

19:30-19:45

3e Gr.

Meestervergadering

14-05-2024

19:30-23:00

O∴L∴ 1e Gr. - Rituaaldialogen-Een kennismaking +Tafelloge

1e Gr.

21-05-2024

19:30-23:00

Jaarvergadering

1e Gr.

28-05-2024

19:30-23:00

O∴L∴ 1e Gr. - Rouwloge (indien van toepassing)

1e Gr.

04-06-2024

19:45-23:00

Comparitie 1e Gr. - Bouwst∴ Overdenkende Gedachten

1e Gr.

04-06-2024

19:30-19:45

3e Gr.

Meestervergadering

11-06-2024

19:30-23:00

O∴L∴ 1e Gr. - Zomer St. Jan

1e Gr.

18-06-2024

19:30-23:00

O∴L∴ 1e Gr. - Uittocht naar Loge Silentium

1e Gr.

07-07-2024

13:00-18:00

Dag met de partners

Profaan

06-08-2024

19:30-23:00

Zomer bijeenkomst

1e Gr.

14-09-2024 (Zaterdag)

15:00-21:00

O∴L∴ 1e Gr. - Opening Werkjaar o.l.v. Loge Concord

1e Gr.

17-09-2024

19:30-23:00

O∴L∴ 1e Gr. 

1e Gr.

2024

bottom of page